1. Yöntem

Windows Form oluşturun...

Sonra: Project Properties (Proje Tercihleri) -> Application (Uygulama) -> Output Type (Çıkış Türü) -> Console Application (Konsol Uygulaması)

2. Yöntem

Aşağıdaki kodu Form1_Load ya da Main metoduna yazarak, WinForms uygulamasında konsolu kullanabilirsiniz.

using System.Runtime.InteropServices;

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    CreateConsole();
    Console.WriteLine("Hello World!");

}

[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
[return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
static extern bool CreateConsole();

Böyle Form ve Konsol uygulaması birlikte çalışmış olacak. İyi çalışmalar